Отчети


ДОКУМЕНТИ

 ДОКУМЕНТИ

 

Обяснителна записка за разходи във връка с разпространението на COVID-19

 

Заповед 18 от 02.10.2019

 

Обява за търг

 

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2019- 2020 година

 

ГОДИШЕН ПЛАН на Професионална гимназия за приложни изкуства – гр. Смолян за учебната 2019 – 2020 година

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ за учебната 2019/2020 година, в сила от 15. 09. 2019 г.

 

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация в ПГ за приложни изкуства - град Смолян

 

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Издаване на диплома за средно образование

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII КЛАС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IX КЛАС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА X КЛАС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СПЕЦИАЛНОСТ: 2140112 Рекламна графика ПРОФЕСИЯ: ДИЗАЙНЕР

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА XI КЛАС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА