ПГПИ


ДОКУМЕНТИ

 ДОКУМЕНТИ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ПГ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - СМОЛЯН 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2020 - 2021 година

 

ГОДИШЕН ПЛАН на Професионална гимназия за приложни изкуства – гр. Смолян за учебната 2020 – 2021 година

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2020 - 2021 година

 

Седмична програма на ПГПИ – Смолян за I срок на учебната 2020/2021 г.

 

Седмична програма на ПГПИ – Смолян за II срок на учебната 2020/2021 г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН

 

Обяснителна записка за разходи във връка с разпространението на COVID-19

 

Заповед 18 от 02.10.2019

 

Обява за търг

 

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата