ПГПИ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

Заявление за издаване дубликат

 

Приемане на ученици в XI клас

 

Приемане на ученици в VIII клас

 

Преместване на ученици

 

Издаване на Свидетелство за ПКС

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

Издаване на диплома за средно образование

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити