ПГПИ


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

 

 

 

ПРОЕКТИ  И  ПРОГРАМИ, ПО КОИТО  РАБОТИ  ПГПИ-СМОЛЯН

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",

финансирана от Европейския съюз

сайт на Проекта - https://react.mon.bg/

 

  • Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“;

 

  • Национална програма „Дейности по интереси“;
  • Проект „Образование за утрешния ден“;

 

  • Проект „Силата на изкуството“, съвместно с Фондация „Ра Арт“;
  • Партньорско участие в проекти, пряко обвързани с изкуството и теми,

подпомагащи образователния и възпитателния процес в ПГПИ – Смолян.