Кандидатстване след 7 клас


Професионална гимназия за приложни изкуства - Смолян приема ученици със завършен 7 клас за следните специалности:

 

 

 

Приложение съгласно заповед № РД09-44/22.01.2019 г. към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08. 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА

 

ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА
ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

  1. Изпит по рисуване за прием в VIII клас - рисуване на група от три обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист - 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа.

 

 

 

 Забележка:

Всички изпитни теми и задачи, както и критериите за оценяване на кандидатите се определят от комисии, определени със заповед на директора на съответното училище. Директорът на съответното училище определя със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити се провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен план-прием за съответното училище.
Всички приемни изпити са анонимни, с изключение на изпита по музика. Листовете се осигуряват от съответното училище.
Един учебен час е с продължителност 45 мин.